Brachiopoda

Hindella kiaeri Sheehan, 1977

Synonymy list
1897     Meristella crassa — Kiaer, pp. 34
1966     Meifodia sp. — Holtedahl & Dons, fig. fig. 9: 3-4
1977     Hindella kiaeri — Sheehan, pp. 37-38, fig. pl. 2: 12-22