Species

Visbyella trewerna Bassett, 1972

Synonymy list
1984     Visbyella trewerna Bassett, 1972 — Rubel et al. , pp. 9
Classification