Brachiopoda

Neoplatystrophia lutkevichi lutkevichi (Alichova, 1951)

Type specimen data
CNIGR 19/8047 , () ()
Synonymy list
1951     Platystrophia lutkevichi sp. nov. — Alichova, pp. 23-24, fig. 1: 18
1953     Platystrophia lutkevichi Alichova, 1951 — Alichova, pp. 25, fig. 1: 9-12
1954     Platystrophia lutkevichi Alichova, 1951 — Alichova et al. , pp. 25, fig. 14:1
1959     Platystrophia lutkevichi lutkevichi Alichova, 1951 — Oraspõld, fig. 1: 3-5
1976     Platystrophia lutkevichi Alichova, 1951 — Tsegelnjuk, pp. 19-21, fig. 2: 6-9; 3: 1-2
1999     Neoplatystrophia lutkevichi lutkevichi (Alichova, 1951) — Zuykov, pp. 27-28, fig. 2: 3.7
2007     Neoplatystrophia lutkevichi lutkevichi Alichova, 1951 — Zuykov et Harper, fig. 2: 3-7