Brachiopoda

Neoplatystrophia ovalis (Alichova, 1951)

Type specimen data
CNIGRI , () ()
Synonymy list
1951     Platystrophia lynx Eichw. var. ovalis var. nov — Alichova, pp. 20, fig. 1:13
1976     Platystrophia lynx Eichwald subsp. ovalis Alichova, 1951 — Tsegelnjuk, pp. 14-15, fig. 1: 13-14
2007     Neoplatystrophia lynx ovalis (Alichova, 1951) — Zuykov et Harper, pp. 27