Brachiopoda

Neoplatystrophia quadriplicata (Alichova, 1951)

Type specimen data
CNIGRI , () ()
Synonymy list
1951     Platystrophia quadriplicata sp. nov — Alichova, pp. 22-23, fig. 1: 17
1976     Platystrophia quadriplicata Alichova, 1951 — Tsegelnjuk, pp. 15-17, fig. 1: 15-17
2007     Neoplatystrophia quadriplicata (Alichova, 1951) — Zuyikov et Harper, pp. 27, fig. 2: 14