Brachiopoda

Platystrophia dentata trapezoidalis Alichova, 1951

Synonymy list
1951     Platystrophia dentata (Pander) var. trapezoidalis var. nov. — Alichova, pp. 14-155, fig. pl. I: 7
1956     Platystrophia dentata (Pander) var. trapezoidalis Alichova — Oraspõld, pp. 43, fig. pl. I: 1-2