Brachiopoda

Hesperorthis pljussensis Alichova, 1951

Type specimen data
CNIGRI , () ()
Synonymy list
1951     Hesperorthis pljussensis sp. nov. — Alichova, pp. 36-37, fig. 3: 40