Brachiopoda

Glossorthis tetragona (Pander, 1830)

Synonymy list
1830     Orthambonites tetragona sp. nov. — Pander, pp. 81, fig. 22:3a-d
1993     Glossorthis? tetragona (Pander, 1830) — Jaanusson et Bassett, pp. 25, fig. text-fig. 1