Brachiopoda
Species

Platystrophia gorjansky Zuikov, 1995

Type specimen data
CNIGRI 1/12929 , ( St. Petersburg region, Kljasino ) ( Idavere Substage; Sandbian )
Synonymy list
1995     Platystrophia gorjansky sp. nov. — Zuykov , pp. 109 , fig. fig. 1