Brachiopoda

Platystrophia gorjansky Zuikov, 1995

Type specimen data
CNIGRI 1/12929 , () ()
Synonymy list
1995     Platystrophia gorjansky sp. nov. — Zuykov, pp. 109, fig. fig. 1