Species

Platystrophia gorjansky Zuykov, 1995

Synonymy list
1995     Platystrophia gorjansky sp. nov. — Zuykov , pp. 109, fig. fig. 1