Brachiopoda

Sivorthis magna Hansen, 2008

Synonymy list
2008     Sivorthis magna — Hansen, pp. 65-67, fig. pl. 9: 2-5; tabl. 37