Brachiopoda

Glyptorthis alata Hansen, 2008

Synonymy list
2008     Glyptorthis alata — Hansen, pp. 67-68, fig. pl. 9: 6-10; tabl. 38