Brachiopoda

Horderleyella alihovae Tsegelnjuk

Synonymy list
1976     Horderleyella alichovae Tsegelnjuk, sp. nov. — Tsegelnjuk, pp. 39-41, fig. pl. 5: 3-8; text-fig. 4: 16-23