Brachiopoda

Platystrophia dentata lata Alichova, 1951

Synonymy list
1951     Platystrophia dentata (Pand.) var. lata var. nov. — Alichova, pp. 13-14, fig. pl. 1: 5-6