Brachiopoda

Platystrophia lata Alichova, 1951

Type specimen data
CNIGRI , () ()
Synonymy list
1951     Platystrophia dentata (Pander) var. lata var. nov. — Alichova, pp. 13-14, fig. 1: 5-6
2007     Platystrophia lata Alichova, 1951 — Zuyikov et Harper, fig. 1: 22-23; 3: 10-11