Brachiopoda

Platystrophia kljasiensis Zuykov, 1995

Type specimen data
CNIGRI 2/12929 , () ()
Synonymy list
1995     Platystrophia kljasiensis sp. nov. — Zuykov, pp. 109, fig. fig. 2