Brachiopoda

Onniella kalvoya Cocks, 1982

Synonymy list
1982     Onniella kalvoya sp. nov. — Cocks, pp. 762, fig. pl 79: 13, 14, 17-18; pl. 80: 1-5